Biogjødsel

Renevo produserer biogass av husdyrgjødsel og fisk. Når vi har prosessert råstoffene og foredlet de forskjellige gassene til ulike formål, sitter vi igjen med en masse som på fagspråket kalles “biorest” eller “biogjødsel.” Biogjødsel er et høyverdig gjødsel fra organisk avfall og et miljøvennlig alternativ til kunstgjødsel. Biogjødsel kan godkjennes i økologisk landbruk, og har egenskaper som likner annen husdyrgjødsel. Den tilfører viktige næringsstoffer til jorda og minsker dermed behovet for kunstgjødsel. I tillegg lagres karbon i jorda.

Biogjødsel erstatter fossile gjødselprodukter og fører det organiske materialet tilbake til jorda i et sirkulært kretsløp. Biogjødsel tilfører jorda karbon og bygger også opp næringen i jordsmonnet, fremfor å utarme den som er en vanlig bivirkning av kunstgjødsling over lenger tid.

Biorest fra biogassanlegg er en ny gjødselvare med mange gode miljøegenskaper som sikrer resirkulering av plantenæringsstoffer til ny matvareproduksjon. Biorestens næringsinnhold varierer med råvaren inn til anlegget.